wuli - 冯可涵 歌曲试听
wuli - 冯可涵歌词
歌手:群星
《wuli》
作词人:冯可涵
作曲者:冯可涵
编曲者:黎子琨
演唱者:冯可涵
欢送party
只有我和你
若你真的懂我的特别
把花放进屋里
管她是否爱你
别害怕有我陪你嗨
管他的for for you get me
Fun for you and me
don’t stop my pretty
Full full you just for somebody
请不要这歪理
只管我给你的讯号
来我的身边跟着我一起wuli
去胡闹 wuli
在所有只有我陪伴着你在世界的某个角落里面 wuli
狠狠的wuli
只想要在 你怀里撒娇胡闹野蛮到底
来我的眼里快换上新衣wuli
自在的wuli
刷新过去的不愉快的那一切wuli
管他的wuli
只想要在
你心里徘徊
In for you want you for for you want you wuli
fire fire
Have some fun in the wuli
更多>> 群星的热门歌曲